DEKLARACJA POLITYKI ERASMUS +

W WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I EKOLOGII NA LATA 2014-2020

 

1. Misja, cele i priorytety WSTiE dla działań w ramach programu Erasmus+:

1.1. Kierunki strategiczne WSTiE doskonale wpisują się w zadania, jakie stawia się nowoczesnej placówce kształcenia wyższego. Można je opisać trzema fundamentalnymi hasłami wytyczającymi kierunek rozwoju Uczelni: BLIŻEJ STUDENTA, BLIŻEJ GOSPODARKI, BLIŻEJ ŚWIATA. Każde z nich zaznacza filozofię funkcjonowania WSTiE, jako nowoczesnej, przyjaznej, międzynarodowej szkoły wyższej.

Uczelni monitorującej zapotrzebowanie na rynku pracy, elastycznie dostosowującej programy kształcenia do oczekiwań realnej gospodarki. Uczelni, dla której priorytetem jest zapewnienie najwyższych standardów nauczania w formule zunifikowanych programów kształcenia przyjętych wraz z partnerami zagranicznymi i nadawaniu wspólnych międzynarodowych dyplomów ukończenia studiów.

1.2. WSTIE stawia na wszechstronną współpracę z wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Europie i na świecie. W gronie najbliższych partnerów Uczelni są wyższe szkoły z: Wielkiej Brytanii, Węgier, Słowacji, Włoch, Hiszpanii. Uczelnię interesują aktywne umowy o współpracy pozwalające realizować nowoczesny, profesjonalny proces dydaktyczny. Podstawą skutecznej współpracy będą projekty oparte na transferze wiedzy, wymianie know how i unifikacja programów kształcenia. Uczelnia planuje organizację wykładów monograficznych profesorów z zagranicy, wymianę semestralną studentów, szkolenia kadry oraz realizację wspólnych projektów badawczych.

WSTiE bierze udział w kreowaniu międzynarodowych programów nauczania w języku obcym. Już dzisiaj jest gotowa do kształcenia w języku angielskim, Uczelnia jest otwarta i gotowa edukować studentów zarówno z Unii , jak i spoza UE. Dedykowany zespół opiekunów wspiera obcokrajowców, realizując program adaptacyjny przy Uczelni. Studenci otrzymują wsparcie i pomoc w nauce języka polskiego, poznawania kultury polskiej i specyfiki życia w naszym kraju. Koordynator monitoruje ich oczekiwania i jest gotowy reagować w razie indywidualnych potrzeb studentów z zagranicy.

1.3. Misją Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii jest praktyczne kształcenie na poziomie odpowiadającym europejskim standardom. Głównym celem uczelni jest umożliwienie studentom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej, przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności niezbędnych do płynnego wejścia na rynek pracy i biznesu. Studenci WSTiE rozwijają zdolności swobodnego nawiązywania kontaktów z ludźmi przy wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu, inwencji, wyobraźni i kreatywności oraz biegłej znajomości języków obcych. Naszym priorytetem jest stworzenie absolwentom WSTiE możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach oraz prowadzenia własnej firmy na rynku ogólnoeuropejskim.

1.4. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii wspiera i będzie kontynuować liczne projekty oparte na wymianie młodzieży i realizowaniu wspólnych przedsięwzięć – społecznych i kulturalnych. Budowanie świadomości Europejczyka – otwartości i swobodnej komunikacji, tolerancji i wrażliwości na potrzeby ludzi – jest społecznym priorytetem kształcenia w WSTiE.

2. Jakość mobilności akademickiej

2.1Nadrzędnym celem strategicznym WSTiE jest znaczące podniesienie jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania Uczelni. Wpisując się w wytyczne Unii Europejskiej i realizując nowoczesny, ponadnarodowy, specjalistyczny kierunek rozwoju, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii wytycza cztery podstawowe cele strategiczne na lata 2012 - 2020. Specjalizacja edukacji, umiędzynarodowienie Uczelni, elitarność kształcenia, innowacyjność modelu kształcenia.

2.2. W erze wspólnego rynku edukacyjnego jednym z priorytetów Uczelni jest zarówno rozwój wspólnych projektów z obecnymi partnerami, jak i inicjowanie współpracy z nowymi środowiskami akademickimi. WSTiE  współpracuje z wieloma uniwersytetami europejskimi (Wielka Brytania, Portugalia, Włochy, Cypr, Węgry, Estonia, Litwa, Łotwa) oraz spoza Europy znajdującymi się w zasięgu programu Erasmus +. Jedną z najważniejszych zaplanowanych form współpracy jest wzajemna wymiana  doświadczeń  oraz mobilność pomiędzy studentami i pracownikami uczelni w ramach Programu Erasmus+.

2.3 Uczelnia zabiega o intensywną dydaktyczną wymianę profesorską z uczelni zagranicznych. WSTiE wspiera mobilność studentów, doktorantów oraz profesorów. Wprowadza unifikację programów kształcenia, umożliwiając studentom edukację na uczelniach partnerskich i uzyskanie podwójnego międzynarodowego dyplomu. WSTiE jest gotowa na realizowanie studiów dla studentów zagranicznych. Strategia „umiędzynarodowienia” obejmuje szerokie działania zorientowane na pozyskiwanie studentów z krajów pozaunijnych, proponując europejskie standardy kształcenia i honorowany na całym świecie dyplom europejskiej uczelni.

WSTiE realizuje i rozwija szerokie kontakty poza granicami Polski. Planuje organizować staże w Parlamencie Europejskim (tak jak do tej pory), nawiązuje współpracę z organizacjami międzynarodowymi, angażuje się w przedsięwzięcia promując Polskę na arenie międzynarodowej.

2.4 W trosce o zapewnianie i doskonalenie jakości kształcenia rozbudowywany jest wewnętrzny system zapewniania jakości.

2.5 Punkty ECTS zostały już kilka lat temu wprowadzone do programów studiów realizowanych w Wyższej Szkole Turystyki i Ekologii. To doprowadziło do ułatwienia procesu kwalifikacyjnego oraz późniejsze rozliczanie wyników studentów zapisanych w Transcript of Records. Studenci co rok informowani są i będą o formalnościach, które muszą dopełnić aby stać się uczestnikiem programu ERASMUS+.

2.6 Akademickie Biuro Karier zapewnia wysoką jakość mobilności WSTiE, a wszyscy przybywający i wyjeżdżający studenci oraz wykładowcy zainteresowani Programem Erasmus + otrzymają niezbędne informacje na temat: możliwości studiowania za granicą, uniwersyteckich partnerów, okresów rekrutacji, aspektów finansowych, kursów oraz kwater. Poprzez Biuro Karier studenci mogą wybierać w szerokiej ofercie praktyk zawodowych organizowanych we współpracy z pracodawcami. Będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu Erasmus + oraz innych projektach stanowiących elementy współpracy z uczelniami partnerskimi.

2.7 Wszyscy studenci wyjeżdżający na studia i praktyki zagraniczne mogą liczyć na wsparcie ze strony Uczelnianego koordynatora Erasmus+, Pełnomocnika Rektora ds. praktyk oraz w przypadku sytuacji nadzwyczajnych również oddelegowanej przez uczelnię kadrze dydaktycznej. Każdy student traktowany jest indywidualnie, zgodnie z jego oczekiwaniami i predyspozycjami. Otrzymuje wsparcie podczas przygotowywania całej dokumentacji, oraz organizacji całego wyjazdu – zakwaterowania, przejazdu. Także podczas pobytu na mobilności student jest pod stałą opieką Koordynatora/Pełnomocnika ds. praktyk – zawsze wie że może się skontaktować i otrzymać wsparcie. Także przebieg studiów/praktyki jest monitorowany za pomocą cyklicznych raportów od studentów, którzy przebywają na mobilności oraz kontaktów z opiekunami ze strony instytucji przyjmujących. Dla uczestników programu z zagranicy odwiedzających naszą uczelnię także oferujemy indywidualne podejście, pomoc w załatwianiu formalności zaraz po przyjeździe i w trakcie pobytu. Osoby odwiedzające mogą liczyć na wsparcie organizacyjne jak również merytoryczne.

Wszystkie osiągnięcia studentów podczas mobilności są dokładnie analizowane i weryfikowane przed wyznaczone do tego osoby. Na podstawie ustaleń z przed wyjazdu student jeśli zrealizował zakładane efekty ma zaliczane swoje osiągnięcia w postaci punktów ECTS, wpisu do indeksu oraz umieszczenia informacji w suplemencie do dyplomu.

Studenci, którzy korzystają z mobilności w zakresie studiów ustalają szczegóły swojego wyjazdu, wybierają przedmioty i zatwierdzają u dziekana swojego wydziału. Po uzyskaniu zaliczeń z przedmiotów wybranych w uczelni partnerskiej mają uznawalność swoich dokonań na wydziale,  na którym studiują oraz wpis do indeksu i transfer punktów ECTS zgodnie z regulaminem studiów.

 

3. Zasady równego traktowania w WSTiE

3.1. WSTiE jest instytucją która uwzględnia zasady równego traktowania. Uczelnia jest w pełni zaangażowana w rozwijanie polityki równych szans celem stworzenia odpowiedniego środowiska pracy i nauki. Studenci i pracownicy są równo traktowani – bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną, wiek, stan cywilny, tożsamość, przekonania religijne, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową.

3.2. WSTiE kontynuuje politykę wyrównywania szans edukacyjnych dla studentów pochodzących z różnych środowisk, promuje politykę równych szans dla studentów niepełnosprawnych oraz, doceniając kulturowe walory wyjazdów w ramach programu Erasmus, przyczynia się do promowania różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego.

3.3. Uczelnia stawia szczególny nacisk na indywidualizację procesu edukacji. Studenci mają szerokie możliwości dostosowania profilu studiów do swoich zdolności i zainteresowań. Mają wpływ na kształtującą się w trakcie studiów wizję kariery zawodowej.

4. Deklaracja Polityki Erasmus +

W ramach programu Erasmus+ Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii deklaruje nadal:

Sucha Beskidzka, 21.01.2014