Erasmus Policy Statement

The University Collage of Tourism and Ecology  -  Erasmus Policy Statement 2007-2013


1. The University College strategy, objectives and priorities for its Erasmus activities:

Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii to uczelnia niepubliczna, która została założona zgodnie z Ustawą o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12.09.1990 (Ustawa Nr 65, § 385) i dodana jako niepaństwowy obiekt zgodnie z notatką 193 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Założeniem Szkoły jest umożliwienie studentom zdobycia zarówno konkretnej wiedzy ogólnej jak i specjalistycznej, przy równoczesnym kształtowaniu umiejętności niezbędnych do płynnego wejścia na rynek pracy i biznesu. Studenci WSTiE rozwijają tutaj zdolności swobodnego nawiązywania kontaktów z ludźmi, przy wykorzystaniu nowoczesnych środków przekazu, inwencji, wyobraźni i kreatywności oraz biegłej znajomości języków obcych.

Naszym celem jest stworzenie Absolwentom WSTiE możliwości podjęcia satysfakcjonującej pracy w wiodących przedsiębiorstwach i instytucjach czy też prowadzenia własnej firmy na rynku ogólnoeuropejskim.

Uwzględniając zewnętrzną i wewnętrzną analizę opartą na Konwencji Lizbońskiej oraz Deklaracji Bolońskiej WSTiE akceptuje swe priorytety do realizacji programu Wyższego Szkolnictwa. W ramach Unii Europejskiej Lifelong Learning Programme/ Erasmus (Erasmus University Charter) zachęca do takich aktywności jak:

Wzmocnienie kadry akademickiej oraz studenckiej mobilności

Rozwój programu edukacyjnego

Organizacja intensywnego programu

Udział w programach tematycznych

Promocja działalności, pomysłów oraz reguł Karty

2. Zasady równego traktowania w WSTiE

Program Erasmus jest promowany aktywnie przez Akademickie Biuro Karier. Przyszli studenci są informowani poprzez spotkania informacyjne i indywidualne konsultacje.

Uczelnia jest w pełni zaangażowana we wdrażanie polityki równych szans w celu stworzenia odpowiedniego środowiska pracy i nauki, które będzie otwarte i zmaksymalizuje potencjał wszystkich pracowników i studentów. Tego typu polityka gwarantuje, że  studenci i pracownicy nie są traktowani mniej korzystnie ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, klasy, grupy rasowe, etniczne, stan cywilny, orientację seksualną, wiek, tożsamość, przekonania religijne, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową.

WSTiE jest instytucją która uwzględnia zasady równego traktowania.


3. Jakość mobilności akademickiej

Współpraca z partnerami zagranicznymi zajmuje bardzo ważne miejsce w działalności WSTiE. Wpływa na podniesienie jakości procesu edukacyjnego, służy wymianie doświadczeń, pełni rolę promocji regionu i Polski na arenie międzynarodowej.

WSTiE od wielu lat aktywnie współpracuje z partnerami zagranicznymi na całym świecie;

- organizacjami międzynarodowymi,

- ośrodkami polonijnymi,

- stowarzyszeniami,

- uczelniami wyższymi,

W erze wspólnego rynku edukacyjnego jednym z priorytetów Uczelni jest zarówno rozwój wspólnych projektów z obecnymi partnerami, jak i inicjowanie współpracy z nowymi środowiskami akademickimi.

Obecnie WSTiE  współpracuje z wieloma uniwersytetami europejskimi (Anglia, Portugalia, Włochy, Cypr, Węgry, Estonia, Litwa, Łotwa) oraz spoza Europy znajdujących się w zasięgu programu LLP-Erasmus. Jedną z najważniejszych form wymiany jest wzajemna wymiana  doświadczeń  oraz mobilność pomiędzy studentami i nauczycielami w Erasmus Longlife Learning Programme.

Akademickie Biuro Karier zapewnia wysoką jakość naukowej mobilności WSTiE, gdzie wszyscy przybywający i wyjeżdżający studenci oraz wykładowcy zainteresowani Erasmusem otrzymują wszystkie niezbędne informacje na temat możliwości studiowania za granicą, uniwersyteckich partnerów, okresy rekrutacji, aspekty finansowe, kursy oraz kwatery. Opisy programu nauczania, ostateczne terminy, informacje o kwaterach i rekrutacji dla studentów oraz wykładowców zostały zamieszczone na stronie internetowej wraz z wszelkimi dodatkowymi informacjami.

Zarówno przyjeżdżający jak i wyjeżdżający studenci powinni skontaktować się ze swoim koordynatorem oraz zgłosić się do Akademickiego Biura Karier WSTiE w celu uzyskania dodatkowych informacji. Każdy zainteresowany powinien wypełnić formularze dotyczące wymiany. Jakiekolwiek zmiany programu powinny zostać potwierdzone pisemnie przez studenta oraz uczelnie.

Studenci Erasmusa uczestniczą w spotkaniach powitalnych dla nowych studentów na początku każdego semestru. Uczelnia  zapewnia pomoc w znalezieniu zakwaterowania  w mieście. Studenci Erasmusa są pełnoprawnymi członkami społeczności studenckiej i mogą uczestniczyć w pełnym zakresie działalności Samorządu Studenckiego.  Przedstawiciele Samorządu organizują rozmaite imprezy dla studentów europejskich.

Tak jak nasi międzynarodowi partnerzy korzystamy z systemu ETCS. Oferujemy dodatkowe kursy i przygotowawcze kursy dla obcokrajowców.

Szanse dla mobilności pracowników promowane są regularnie.  Pracownicy są zachęcani do dyskusji mobilności Erasmus w ramach corocznej oceny pracowników i procesów promocyjnych. Uczelnia  ma na celu zwiększenie liczby mobilności w ramach programu Erasmus, które mogą być finansowane w każdym roku.

 
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

UWAGA PRZYPOMINAMY!


- rekrutacja w ramach programu Erasmus+ !!!!


Szczegóły u Koordynatora

tel: 660 015 673,

email: abk@wste.edu.plFACEBOOK - ERASMUS+


LUBIĘ TO!

 

FACEBOOK

ERASMUS + POLSKA

 

 

LUBIĘ TO!