ECTS Europejski System Transferu Punktów
(ang. European Credit Transfer System)


*ECTS jest systemem punktów zaliczeniowych stosowanym w szkołach wyższych Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, który obejmuje wszystkie kraje zaangażowane w Proces Boloński. Jego celem jest promowanie mobilności studentów (poprzez zaliczanie w uczelni macierzystej okresu studiów zrealizowanego przez studenta w uczelni zagranicznej), a także ułatwienie planowania, zdobywania, oceniania, uznawania i walidacji kwalifikacji oraz jednostek edukacyjnych. ECTS został opracowany w drugiej połowie lat 80-tych w ramach ówczesnego Programu Erasmus. Od tego czasu przeszedł ewolucję i stał się narzędziem użytecznym nie tylko na potrzeby transferu punktów z uczelni partnerskiej, ale także na potrzeby akumulacji punktów w uczelni macierzystej. ECTS stanowi kodeks sprawdzonych rozwiązań dotyczących uznawania okresu studiów. Jego podstawą jest przejrzystość programu studiów i zasad zaliczania zajęć. Uznawanie okresu studiów jest jednym z podstawowych warunków wyjazdów w ramach programu Erasmus. Oznacza to, że okres studiów zrealizowanych za granicą zastępuje porównywalny okres studiów w uczelni macierzystej bez dodatkowych form oceny studenta, o ile kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o programie zajęć, zawartym pomiędzy obiema uczelniami. Kanony ECTS:

  • punkty ECTS - wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy studenta
  • roczny nakład pracy studenta wynosi 60 punktów ECTS
  • punkty przyporządkowywane są efektom kształcenia/uczenia się (przedmiotom)

Transfer i akumulację punktów ułatwia stosowanie podstawowych dokumentów ECTS, tj.:

  • katalogu przedmiotów (course catalogue), przedstawiającego w jasny sposób program nauczania wraz z oczekiwanymi efektami kształcenia/ uczenia się oraz punktami ECTS przyporządkowanymi dla każdego przedmiotu,
  • formularza zgłoszeniowego studenta (application form),
  • porozumienia o programie zajęć (learning agreement), przygotowanego przed rozpoczęciem przez studenta okresu studiów za granicą i określającego program zajęć, w jakich student ma uczestniczyć oraz liczbę punktów ECTS, jaka będzie przyznana za ich zaliczenie; porozumienie obowiązuje wszystkie trzy strony, które są zobowiązane je podpisać: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta,
  • wykazu zaliczeń (transcript of records), opisującego dotychczasowy dorobek akademicki studenta w jego uczelni macierzystej lub też wszystkie przedmioty zaliczone przez studenta za granicą oraz przyporządkowana im liczba punktów ECTS,
  • suplementu do dyplomu (diploma suppelment).

Chcesz wiedzieć więcej zapoznaj się z  "Przewodnikiem dla użytkowników ECTS" wydanym w 2009 roku.

*informacje pobrane ze strony http://ekspercibolonscy.org.pl/

ECTS w WSTiE

System ECTS został zbudowany w oparciu o istniejące przepisy prawne. Został opracowany tak, aby umożliwić przenoszenie osiągnięć studentów biorących udział w programach wymiany akademickiej. Dla rocznego nakładu pracy przeciętnego studenta to 60 punktów ECTS, semestralnego – odpowiednio 30 ECTS. Student zalicza semestr, jeżeli  uzyskał min 27 punktów ECTS. W kolejnym semestrze student musi uzyskać min. 33 punkty ECTS. Punkty ECTS – wartość liczbowa odzwierciedlająca nakład pracy przeciętnego studenta stacjonarnego potrzebna do zaliczenia programu tj. do osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia. Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25 godzin pracy, przy czym liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez Uczelnię, zgodnie z planem studiów oraz jego indywidualną pracę. Punkty przyporządkowane zostały wszystkim komponentom dydaktycznym programu kształcenia, dla których określono efekty kształcenia, metody kształcenia oraz kryteria oceny stopnia ich osiągnięcia przez studenta. Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu modułowi, jeżeli spełni wszystkie, określone w planie i programie studiów wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia.

 

Student, aby zakończyć studia I stopnia, jest obowiązany uzyskać 180 p. ECTS.

Aby zakończyć studia II stopnia, student jest obowiązany uzyskać 120 p. ECTS.

 


Katalog przedmiotów ECTS


I Część - Informacja o Wyższej Szkole Turystyki Ekologii

II (A) Część - Informacje o programach studiów

II (B) Część – Opis poszczególnych przedmiotów

III Część - Informacje dla studentów

 

ENGLISH VERSION

ECTS system were built on base of existing terms of law. It is developed in way to available transfer of student achievements which participates in programs of academic exchange. The annual workload of average student is 60 ECTS points, 30 ECTS points per semester. In next semester student has to gain at least 33 ECTS points.

ECTS points is numerical value which reflects workload of average full-time student which is need to pass program i.e. to reach education effects established in program.

One ECTS point corresponds with the effects of education whose recovery requires from the average 25-30 hours of work, wherein number of hours of work of student includes classes organized by the University according to plan of studies and his individual work.

Points were assigned to all components of didactical program of education for which the effects of education, methods of education and evaluation criteria of level of its gaining via student were established.

Student receives ECTS points assigned to given to module if he meets all requirements identified in plan and program of studies and he gains all established education effects.

ECTS in UCTE

Within the accepted rules established certain parameters which constitutes a restriction on freedom of assigning points in specified cases:

- 1 ECTS point is equivalent of 25-30 hours of work of student

- 2 – 6 ECTS points per subjects which ends with credit

- 2 – 14 ECTS points per subject which end with exam

- 14 ECTS points can be assigned to seminar in number of hours between 60-80 and preparation of thesis on the bachelor degree studies.


Predicted in plans of studies numer of ECTS points required to finish studies is:

- Bachelor studies is at leat 180 ECTS points

- Master  studies is 180 ECTS point

- Averege per semester is 30 ECTS points

- Per year is not less than 60 ECTS points

 

Faculty of Computer Sciences

 


 

 


Kontakt:

mgr inż. Marcin Kubasiak

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel: 660 015 673,  33 874 54 25

 
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

UWAGA PRZYPOMINAMY!


- rekrutacja w ramach programu Erasmus+ !!!!


Szczegóły u Koordynatora

tel: 660 015 673,

email: abk@wste.edu.plFACEBOOK - ERASMUS+


LUBIĘ TO!

 

FACEBOOK

ERASMUS + POLSKA

 

 

LUBIĘ TO!