KARTA ERASMUS+ DLA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 2014-2020


Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii otrzymała z Agencji Wykonawczej w Brukselii (EACEA) Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 
- Erasmus Charter for Higher Education – ECHE -  o numerze: 219120-EPP-1-20227566-LA-1-2014-1-PL-E4AKA1-ECHE.

Karta ECHE jest ważna do końca trwania programu Erasmus+, tj. do roku 2020.

Wnioskując o ECHE, Uczelnia przyjęła na siebie zobowiązanie do przestrzegania zasad,
o których mowa w treści Karty Erasmusa+ oraz do realizacji opracowanej Deklaracji Polityki Erasmusa+.

Postanowienia Karty ECHE


Instytucja zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:

 pełnego respektowania zasad niedyskryminacji ustalonych w programie i zapewnienia uczestnikom
pochodzącym z różnych środowisk równego dostępu do programu i równych możliwości korzystania z jego oferty;
 zapewnienia pełnego uznania przyznanych punktów zaliczeniowych w ramach wszystkich pomyślnie
ukończonych zajęć za granicą oraz, w miarę możliwości, praktyk zagranicznych (punktów ECTS lub
punktów zaliczeniowych przyznanych w porównywalnym do ECTS systemie); uwzględnienia pomyślnie
ukończonych zajęć za granicą/praktyki zagranicznej w jego dorobku w uczelni macierzystej
(w suplemencie do dyplomu lub porównywalnym dokumencie);
 niepobierania od studentów przyjeżdżających w ramach mobilności w celu gromadzenia
osiągnięć (credit mobility) żadnych opłat za naukę, rejestrację, egzaminy ani korzystanie z laboratoriów lub bibliotek.


Instytucja zobowiązuje się również do:
- w przypadku mobilności edukacyjnej - przed rozpoczęciem okresu mobilności

 publikowania na swojej stronie internetowej oraz regularnego aktualizowania katalogów
przedmiotów na długo przed rozpoczęciem okresu mobilności, aby zapewnić przejrzystość informacji
dla wszystkich zainteresowanych i umożliwić studentom – kandydatom do wyjazdu –
merytorycznego wyboru przedmiotów w ramach kształcenia za granicą;
 realizowania mobilności w oparciu o zawarte uprzednio umowy międzyinstytucjonalne.
Umowy te określają rolę i obowiązki każdej ze stron i zobowiązują je do przestrzegania
uzgodnionych kryteriów jakościowych stosowanych podczas naboru kandydatów, przygotowania
uczestników mobilności, ich przyjęcia w instytucji zagranicznej oraz integracji z lokalną społecznością;
 zapewnienia uczestnikom mobilności dobrego przygotowania do wyjazdu, w tym przygotowania
językowego pozwalającego na osiągnięcie odpowiedniego poziomu biegłości;
 realizowania mobilności edukacyjnej studentów i pracowników na podstawie przygotowanych i zatwierdzonych
przed wyjazdem porozumień (o programie studiów/praktyki w przypadku studentów
oraz o programie nauczania/szkolenia w przypadku pracowników),
uzgodnionych przez instytucję wysyłającą, przyjmującą i uczestników mobilności;
 zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności
pomocy związanej z uzyskaniem wizy, jeżeli jest ona wymagana;
 zapewnienia wyjeżdżającym i przyjeżdżającym uczestnikom mobilności pomocy związanej
z uzyskaniem ubezpieczenia, jeżeli jest ono wymagane;
 zapewnienia przyjeżdżającym uczestnikom mobilności wsparcia związanego ze znalezieniem zakwaterowania;

podczas okresu mobilności

 zapewnienia równego traktowania studentów i pracowników miejscowych oraz przyjeżdżających
uczestników mobilności pod kątem akademickim i w odniesieniu do innych świadczonych usług;
 włączenia przyjeżdżających uczestników mobilności do codziennego życia instytucji przyjmującej;
 oferowania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego doradztwa i wsparcia;
 udzielania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności odpowiedniego wsparcia językowego;

po zakończeniu okresu mobilności

 uznania wszystkich działań studenta wymienionych w porozumieniach o programie studiów/praktyki
– pod warunkiem ich pomyślnego zrealizowania – za część składową programu kształcenia
prowadzącego do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej;
 terminowego przekazania przyjeżdżającym uczestnikom mobilności oraz ich
instytucjom macierzystym, na koniec okresu mobilności, pełnego i dokładnego wykazu zaliczeń;
 wspierania reintegracji powracających uczestników mobilności oraz umożliwiania im wykorzystania
uzyskanych doświadczeń dla dobra instytucji i innych studentów/pracowników;
 uznania działań dydaktycznych i szkoleniowych podjętych przez pracowników podczas okresu
mobilności zgodnie z wcześniej zawartym porozumieniem; - w przypadku udziału w europejskich
i międzynarodowych projektach współpracy
 zadbania o to, by podejmowana współpraca prowadziła do trwałych rezultatów przynoszących korzyści wszystkim partnerom;
 udzielania odpowiedniego wsparcia uczestniczącym w projektach pracownikom i studentom;
 wykorzystywania rezultatów projektów w taki sposób, aby zapewnić jak największy
ich wpływ na indywidualnych uczestników i instytucje, jak również popierania wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń
w obrębie szerszej wspólnoty akademickiej; - w celu propagowania informacji -
 zamieszczenia niniejszej Karty wraz z deklaracją polityki uczelni Erasmusa w eksponowanym miejscu na stronie internetowej Instytucji;
 konsekwentnego promowania działań podejmowanych w programie i ich rezultatów.

W imieniu instytucji przyjmuję do wiadomości, że wdrażanie postanowień Karty
będzie monitorowane przez Komisję Europejską i że naruszenie którejkolwiek
z wyżej wymienionych zasad lub któregokolwiek z zobowiązań może prowadzić do anulowania Karty przez Komisję Europejską.

 
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

UWAGA PRZYPOMINAMY!


- rekrutacja w ramach programu Erasmus+ !!!!


Szczegóły u Koordynatora

tel: 660 015 673,

email: abk@wste.edu.plFACEBOOK - ERASMUS+


LUBIĘ TO!

 

FACEBOOK

ERASMUS + POLSKA

 

 

LUBIĘ TO!