WYJAZDY PRACOWNIKÓW W CELACH SZKOLENIOWYCH (STT)

UCZELNIANE ZASADY KWALIFIKACJI NA STYPENDIUM ERASMUS, 
ZASADY ORGANIZACJI I FINANSOWANIA WYJAZDÓW

W ROKU 2013/2014


I. INFORMACJE OGÓLNE:


  Celem wyjazdu pracownika uczelni jest doskonalenie swoich umiejętności, kwalifikacji, wymiana doświadczeń, poszerzenie wiedzy w danej dziedzinie poprzez udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach, itp.

  Wysokość przyznana przez Agencję Narodową w roku akademickim 2013/2014 na realizację wyjazdów o charakterze szkoleniowym wynosi 900 euro - 1 miejsce.

  Uczelnia w roku akademickim zamierza zrealizować min. 6 wyjazdów w ramach przyznanej subwencji.
  Uczelnia zastrzega sobie jednak możliwość realizacji większej liczby wyjazdów w celach szkoleniowych w ramach przyznanej puli środków STT z możliwością zmiany kwot.
  W roku akademickim 2013/2014 grant nie może przekroczyć maksymalnych obowiązujących stawek zgodnie z wytycznymi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.


II. ZASADY KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW NA STYPENDIUM ERASMUSA STT


1. Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie procesu kwalifikacji do programu jest Komisja Kwalifikacyjna.

2. Szkolenia mogą odbywać się w uczelniach posiadających ważną Kartę Uczelni Erasmus na rok 2013/2014 lub w instytucjach/ przedsiębiorstwach znajdujących się na terenie 27 krajów członkowskich UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), 3 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) oraz Chorwacji, Turcji, Szwajcarii.

2. Wyjazd szkoleniowy skierowany jest pracowników uczelni - zarówno nauczycieli akademickich, jak i innych pracowników.

Warunkiem kwalifikacji kandydata do wyjazdu jest przedstawienie Indywidualnego Programu Pracy (Individual Work Programme), który określa cele i oczekiwane rezultaty realizowanego szkolenia oraz harmonogram pracy. Priorytetowo traktowani będą pracownicy ubiegający się pierwszy raz o stypendium w ramach STT oraz pracownicy etatowi.

3. Pracownik/nauczyciel akademicki zakwalifikowany na wyjazd musi spełniać następujące kryteria formalne:

- być związany stosunkiem pracy z Wyższą Szkołą Turystyki i Ekologii ; podstawą zatrudnienia musi być umowa o pracę lub inna umowa 
cywilno-prawna;

- mieć obywatelstwo polskie, inne lub status bezpaństwowca.

4. Podstawę kwalifikacji pracownika na wyjazd w celu szkoleniowym powinien stanowić Indywidualny Program Szkolenia (Individual Work Programme) lub propozycja tego programu, z którego wynika, że program szkolenia oraz zakładane rezultaty przyczynią się do podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracownika. W przypadku braku Indywidualnego Programu Szkolenia kandydatura pracownika na wyjazd zostaje odrzucona.

5. W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc utworzona zostanie lista rezerwowa.

6. Aplikujący pracownicy zostaną indywidualnie poinformowani o decyzjach Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

7. Pracownikowi przysługuje prawo do wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia komisji kwalifikacyjnej w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników. Odwołanie wnosi się do komisji prowadzącej kwalifikację.


III. ZASADY ORGANIZACJI WYJAZDÓW STT


1. Wyjazdy mogą być realizowane tylko do uczelni, które posiadają KARTĘ UCZELNI ERASMUS ważną w roku akademickim 2013/2014 i/lub do instytucji, które mogą być zdefiniowane jako przedsiębiorstwo.

2. Szkolenia nie mogą być realizowane w instytucjach Unii Europejskiej, organizacjach zarządzających programami Unii Europejskiej.

3. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2014r. na formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenia złożone po tym terminie mogą być realizowane w miarę posiadania przez Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii wolnych środków finansowych w ramach programu Erasmus.

4. Zgłoszenia należy składać przynajmniej 1 miesiąc przed planowanym wyjazdem.

5. Przed wyjazdem pracownika zostanie uzgodniony między stronami „Indywidualny program szkolenia” (Individual work programme).

6. Pobyt pracownika na wyjeździe szkoleniowym powinien trwać co najmniej 5 dni roboczych - maksymalny czas trwania szkolenia wynosi 6 tygodni.

7. Z każdym wyjeżdżającym pracownikiem WSTiE zostanie sporządzona pisemna umowa. Przekazanie stypendium pracownikowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez niego wszystkich warunków umowy. Stypendium powinno być wypłacone w sposób uzgodniony między stronami. Pracownik zakwalifikowany do wyjazdu otrzymuje dofinansowanie z programu Erasmus. Podpisanie umowy następuje na 
przed wyjazdem. Umowa stanowi podstawę do wypłacenia stypendium.

8. Do obowiązków pracownika należy posiadanie właściwego ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w instytucji przyjmującej (co najmniej koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków).

9. Po zakończeniu szkolenia pracownik zobowiązany jest do:

 • dostarczenia zaświadczenia o odbyciu szkolenia, zawierające informacje o charakterze obytego szkolenia oraz czasie trwania.

 • Wypełnienia ankiety stypendysty – Mobility Tool.

11. Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych odnoszących się do przyznanego stypendium, muszą być spełnione w przypadku wyjazdu pracownika bez otrzymania stypendium 
z budżetu programu Erasmus (wyjazd bez stypendium).


VISPECJALNE DOFINANSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


1. Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności, mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus, pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej: http://www.erasmus.org.pl/index.php/ida/411.


VII Uwagi końcowe


1. Stypendia na wyjazdy zagraniczne przyznawane w ramach programu LLP Erasmus – uznane zostały przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego oraz przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego za stypendia naukowe i są zwolnione od podatku dochodowego 
od osób fizycznych (Art. 21 ust. 1 pkt. 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).Zatwierdzono na rok akademicki 2013/2014:

Maria Grzechynka

Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

 
 

KALENDARZ WYDARZEŃ

UWAGA PRZYPOMINAMY!


- rekrutacja w ramach programu Erasmus+ !!!!


Szczegóły u Koordynatora

tel: 660 015 673,

email: abk@wste.edu.plFACEBOOK - ERASMUS+


LUBIĘ TO!

 

FACEBOOK

ERASMUS + POLSKA

 

 

LUBIĘ TO!